รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสาร  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

นายอนันต์ ฉวีรักษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
นายยงยุทธ มัยยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
นายสุทิน คำไชย์ ผู้แทนครู กรรมการ
นางสาวพรทิวา ชัยนาม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นางสาวนิยะดา แก้วบุตร ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายพิชา  จำปาป่า ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์ ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
พระอธิการพีระพงษ์ วีรสาโร ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
นายสุนัน งามสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายมัฆวาร สาริบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายเกรียงไกร  หาระสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายไพบูลย์ พรมสีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายณพนรรจ์ โยธาจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางทิพวรรณ ลุนพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายปัจจัย บ่งเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ