กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสะพือวิทยาคาร 

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายศิริเดช  ทองประสม ค.บ. รักษาการครูใหญ่ 2 มิถุนายน -12 พฤศจิกายน 2519
2 นายวัลลภ  สว่างสุรีย์ กศ.บ. รักษาการครูใหญ่ 12 พฤศจิกายน 2519-19 พฤษภาคม 2520
3 นายชวลิต  พลราษฎร์ พบ.ม. อาจารย์ใหญ่ 19 พฤษภาคม 2520-5 กรกฎาคม 2528
4 นายประชุมพล  อินทนนท์ พบ.ม. อาจารย์ใหญ่ 5 กรกฎาคม 2528-27 ตุลาคม 2535
5 นายยง เลือกนารี ศศ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 27 ตุลาคม 2535-4 พฤศจิกายน 2536
6 นายบุญศรี เชื้อวงศ์ พบ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 พฤศจิกายน 2536-4 มีนาคม 2539
7 นายแสง  กัญญวิมล พบ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 มีนาคม 2539-24 พฤศจิกายน 2540
8 นายพิชิต กะมณี พบ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2540-27 สิงหาคม 2545
9 นายเดชณรงค์ สุภิมารส ค.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 27 สิงหาคม 2545-7 กรกฎาคม 2546
10 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ พบ.ม./ศษ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 พฤษภาคม 2547-16 มกราคม 2551
11 นายเทคนิค  เรืองแสน ศษ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 กุมภาพันธ์ 2551-30 พฤศจิกายน 2554
12 พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล ศษ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 30 พฤศจิกายน 2554-19 มิถุนายน 2557
13 นายปัญจพล  โคตรคันทา ค.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 19 มิถุนายน 2557-30 พฤษภาคม 2561
14 นายปัจจัย บ่งเทพ ศษ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2565
15 ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  สุดชาติ ศษ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
16 นายนรินทร์  ผิวทอง ศษ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน