กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

   คณะผู้บริหารโรงเรียน  

นายนรินทร์  ผิวทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววรรณฐกาญจน์  สมลักษณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                                                     

                      นายวิชัย  จันทร์สอน                                                       นายชำนาญ  นิลจันทร์   

                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                                         หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

                                                                                

                         นายวีระ  อิ้มแตง                                                       นายศุภชาติ  ศรีตะเขต

                     หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                                               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป