กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

   คณะผู้บริหารโรงเรียน  

ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  สุดชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร  ศรีพิมพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                                                     

                      นายวิชัย  จันทร์สอน                                                       นายบดินทร์  สิงหะชัย   

                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                                         หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

                                                                                

                         นายวีระ  อิ้มแตง                                                       นายศุภชาติ  ศรีตะเขต

                     หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                                               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป