กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

 

 

               

               โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมวัดบูรพา บ้านสะพือ มีนักเรียน 28 คน ต่อมาตำบลสะพือได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านสะพือ จำนวน 27 ไร่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในปีแรกได้รับการสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากนายชุณญ์ พรหมสีใหม่ ประมาณ 30,000 บาท สร้างอาคาร 1 หลัง มีนายศิริเดช  ทองประสม ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครุใหญ่คนแรก โดยมีนายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นผู้ร่วมดูแล การจัดการศึกษาในขณะนั้น มีครูมาช่วยราชการ 2 คน คือ นาย วัลลภ สว่างสุรีย์และนางสาวนิตยา สืบตา

ปี พ.ศ. 2520 ได้แต่งตั้งนายชวลิต  พลราษฎร์  อาจารย์ 1 โรงเรียนพนาศึกษา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              คำขวัญ                                          “เรียนให้รู้ ทำงานให้เกิดผล เป็นคนดี มีอนามัย”

              อัตลักษณ์                                     “จิตอาสา มารยาทงาม”

              เอกลักษณ์                                    “แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์รื่นรมย์”        

              สีประจำโรงเรียน                            “สีน้ำเงิน – ขาว”           

              อักษร ย่อ ชื่อโรงเรียน                      “ส.ว.”

              วิสัยทัศน์ 

              โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม คิด อ่านเขียนได้ทั้งไทยและสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง