กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

                                                         

นายนรินทร์  ผิวทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

นางสาววรรณฐกาญจน์  สมลักษณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

                                                                                                           

                         นายวิชัย  จันทร์สอน                                                   นายชำนาญ  นิลจันทร์             

                           ผช.ฝ่ายวิชาการ                                                ผช.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ      

                                                                           

                          นายศุภชาติ  ศรีตะเขต                                                  นายวีระ  อิ้มแตง

                           ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป                                              ผช.ฝ่ายบริหารงานบุคคล