รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสาร  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

นายปัจจัย  บ่งเทพ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

นายถาวร  ศรีพิมพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                   

                                  นายวีระ  อิ้มแตง          นายบดินทร์  สิงหชัย               นายสุทิน  คำไชย์

                                  ผช.ฝ่ายวิชาการ         ผช.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ      ผช.ฝ่ายบุคคล

                                         

                                 นายศุภชาติ  ศรีตะเขต            นายโกเมน  ทองหล้า

                               ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน            ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป