รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสาร  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

 

ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  สุดชาติ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร  ศรีพิมพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                                                                       

                         นายวิชัย  จันทร์สอน                                                   นายบดินทร์  สิงหชัย             

                           ผช.ฝ่ายวิชาการ                                                ผช.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ      

                                                                           

                          นายศุภชาติ  ศรีตะเขต                                                  นายวีระ  อิ้มแตง

                           ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป                                              ผช.ฝ่ายบริหารงานบุคคล