กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

                                                         

นายศุภชาติ  ศรีตะเขต

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                                                              

                     นางสมพร  แสงชัย                                            นางสาวปุณยานุช  กองทอง         

                ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                           ครู ชำนาญการ