กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

                                                              

                                                                     นายพชร  เกษทอง

                                                                ครู วิทยฐานะชำนาญการ

                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                                 

                                     นายวีระ  อิ้มแตง                                    นางนวรรณ  แก้วบุตร

                           ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ           

                                                                                              

                                                                นางสาวจิราพร  แสนสุข                              

                                                              ครู วิทยฐานะชำนาญการ