กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

นางสาวนภสร  หลุมทอง 

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                                

 นางสาวนภสร  หลุมทอง                            นายชาติไทย  จำปาป่า                       นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                    ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                      ครู คศ.1

  หัวหน้างานแนะแนว                           หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร                 หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม/ชมรม 

                                                        

                                                          นางสาวกชพร  จันทร์แรม

                                                              พนักงานราชการ

                                            หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์