พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 1174

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะพือวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 64  16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและคณะครูฯ รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนาง ศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29