พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 52

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์