พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 180

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล