พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 48

วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒๙ ดำเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓