พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 630

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ได้รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการจากหน่วยตรวสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29