พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 702

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563โดยนายถาวร  ศรีพิมพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และมีลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) มาเป็นพี่เลี้ยง